LYFE - AUGVAPE POD THAY THẾ

60,000 ₫

Đầu pod thay thế của Lyfe Augvape 

Aleader - ONE LITE THE POD Thay thế

60,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ